123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106

Adroddiad y Prif Weithredwr
Rhif 127 ~ Rhifyn y Gaeaf 2019

Y Brifwyl yn Llanrwst

Bu'r wythnos yn y Brifwyl yn hynod o lwyddiannus eto eleni. Diolch i'r aelodau hynny a roddodd o'u hamser i gynorthwyo yn y Stondin ac yn arbennig i Alun Jones, ein Golygydd am gofnodi a chyfarfod 'r aelodau. Llwyddwyd i ddenu deuddeg aelod newydd i'r gorlan.

Gwibdeithiau

Cafwyd diwrnod i'w gofio ar ein hymweliad ag Eglwys Mallwyd a Dolanog (gweler Tudalen 28). Daeth dros ddau ddwsin ar y daith. Mae'r teithiau dros y blynyddoedd wedi bod yn boblogaidd iawn. Gobeithir trefnu mwy o wibdeithiau y flwyddyn nesaf.

Taith I'r Alban

Wedi llwyddiant y daith i'r Iwerddon mae ar nifer o aelodau awydd ymweld a'r Alban y flwyddyn nesaf. Mae 26 wedi dangos diddordeb yn barod. Gobeithir ymweld Chaeredin, Glasgow ac Amgueddfa Robert Owen yn Lanark Newydd.

Y Raffl Flynyddol

Cafwyd cefnogaeth arbennig iawn eleni eto, a gwerthwyd 800 o Lyfrau raffl. Bu'r holl gyllid yn fodd i dalu am y stondin ar faes yr Eisteddfod. Diolch eto i'r aelodau a roddodd gyfraniadau ychwanegol wrth ddychwelyd y bonion. Roedd cyfanswm y rhoddion hyn yn 299.

Y Drysoryddiaeth a Swyddog Aelodaeth

O'r diwedd mae yna obeithion mawr ein bod wedi cael dau aelod i ymgymryd 5'r Drysoryddiaeth a'r swydd o Swyddog Aelodaeth. Hoffwn ddiolch i Mathew, Mai ac Anwen am eu gwaith yn mynd drwy'r cyfrifon ar gyfer eu trosglwyddo i'r swyddogion arfaethedig. Ar ddechrau Medi roedd yna 16,717.09 yn y cyfrif.

Rhoddion

Diolch i'r aelodau sydd wedi cyfrannu'n hael i goffrau'r Gymdeithas yn ddiweddar. Oherwydd prinder gofod y tro hwn, rhaid gohirio'r rhestr tan y rhifyn nesaf.

Ffeiriau Llyfrau

Mae Ffair Lyfrau y Borth yn dal i ddenu cefnogaeth. Daeth llu o aelodau i wario eu ceiniogau yno. Diolch i Ann a Bruce am eu llafur yn trefnu'r achlysur. Cynhelir Ffair Lyfrau y Morlan, Aberystwyth, ddydd Sadwrn 9 Mai 2020. Hoffwn ddiolch i Gwyn Tudur am ymgymryd 5'r gwaith Ilafurus.

Y Cyfarfod Blynyddol

Cynhelir Diwrnod Agored y Gymdeithas yn Llanuwchllyn ddydd Sadwrn, Ebrill 4 2020 gyda'r Cyfarfod Blynyddol wedyn am dri o'r gloch. Mae croeso i bob aelod fynychu'r cyfarfod am ddim, ond bydd yn rhaid talu os am fod yn rhan o'r diwrnod ar ei hyd. Bydd yr Athro Ceri Davies ac Aneirin Karadog yn traddodi yn y bore, a bydd adloniant cerddorol ar 61 cinio.

Tl Aelodaeth

Mae taliadau aelodau yn gwella'n arw ac yn sgil cael y ddau swyddog newydd rhagwelir y bydd y cyllid wedi'i ddatrys. Bellach mae yna ddau gant wedi ailymaelodi drwy'r bane ond yn anffodus mae yna dros ddau gant o archebion yn brio. A fyddech garediced A chysylltu d'ch bane i weld a oes angen gwirio'r camgymeriad. Diolch i chi am eich cydweithrediad.

Y We

Cofiwch fod y Casglwr ar ein safle we.
Diolch i Keith am ei waith yn gofalu amdani.
Trowch i www.casglwr.cymru