Yr Archif


1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71- 80 | 81-90 | 91-100 | 101-110


Rhifyn 31 - Mawrth 1987   yudo

  1. SALMAU BUM CANRIF CYN DR> MORGAN? ~ Rhyfeddol ddarganfyddiad D.Tecwyn Lloyd

  2. GEIRIADUR CYMRAEG GAN Y GWR O BWYL ~ Atgo Dyfed Evans

  2. AT Y GOLYGYDD ~ Ymateb Da

  3. CHWEDL GYMREIG ~ Mary Wiliam yn olrhain

  5. AI DANIEL OWEN OEDD YR ARTIST? ~ Elis Gwyn a dirgelwch B.M.Lewis

  7. YR HEN GARDIAU POST ~ Gweneirys Jones ac apêl

  9. GWAITH SIÔN EBRILL AR WELD GOLAU DYDD ~ Ymchwil Dewi Williams

10. Hen ragREDEGYDD golud y papurau bro ~ Steffan ab Owain a'r dyddiau mawr

11. CADAIR Y BARDD gan Dewi Williams

12. TUA CHAERSALEM ~ Mona Williams a'r ddyrys daith

12. Y FFURETWR BACH a DIAWL Y WASG AR WAITH

13. ARGRAFFU LLANGEFNI ~ Dafydd Wyn Wiliam ar hanes

15. Y GREADIGAETH - YN Y GYMRAEG ~ Raymond Davies yn olrhain

16. RHAMANT Y RHEDYN ~ gan Dewi Jones o Ddyffryn Nantlle

17. CYFRES YR ENFYS ~ Bedwyr Lewis Jones yn datrys dirgelwch

18. PEDWAR CANMLWYDDIANT ARGRAFFU YNG NGHYMRU ~ Cipdrem Stan Wicklen

19. PEDWAR CANMLWYDDIANT ARGRAFFU YNG NGHYMRU ~ Cipdrem Stan Wicklen - parhad o dudalen 18

19. DATGEINIAID LLANLLYFNI A CHERDDORION LLANRUG ~ Dafydd Whiteside Thomas

20. HELA ENWAU - A CHYFROL "YR HEN HARLECH" ~ Un o gyfraniadau olaf Dr. T.J. Morgan


Rhifyn 32 - Awst 1987   yudo

  1. DA A DRWG

  2. LLYTHYRAU AT Y GOLYGYDD

  3. SIAPAN - YM MHONT-Y-PŴL ~ Trefor Alun Davies a hen gelfyddyd

  5. IL PASTOR FIDO (1590) T. Gwynfor Griffith ar y trywydd

  5. HAWLFRAINT A GWERTHIANT CERDDI CEIRIOG gan Stan Wicklen

  7. ANFFAELEDIG BELENNI "DRYG BACH Y PORT" gan Dewi Williams

  9. DÔS O "FFISIG" gan Glenda Carr

10. Y TRADDODIAD A GARLAMODD I DRE'R BRIFWYL - A GOLEUNI NEWYDD SBON AR "MEN" EIFION WYN ~ Dewi Williams yn crynhoi

11. Y TRADDODIAD A GARLAMODD I DRE'R BRIFWYL - A GOLEUNI NEWYDD SBON AR "MEN" EIFION WYN ~ Dewi Williams yn crynhoi - parhad

12. Y TRADDODIAD A GARLAMODD I DRE'R BRIFWYL - A GOLEUNI NEWYDD SBON AR "MEN" EIFION WYN ~ Dewi Williams yn crynhoi - parhad

12. DUG SUSSEX A'R HEN SALMAU gam Brynley F Roberts

13. O DAN Y MOR A'I DONNAU MAE YNA AML I DRYSOR - Profiad William Owen

13. DATRYS DIRGELWCH B.M.LEWIS, ARTIST gan Elis Gwyn

15. GOLWG ARALL AR Y CHWEDL GYMREIG gan John Llewelyn Williams

15. YR HEN LAW A GOFIODD AM LOT gan D.Ben Rees

16. A YW POB ENW I LAWR YN Y GWYRTHIOL LYFR MAWR? ~ D.Tecwyn Lloyd yn amheus iawn

17. Y GOF A'R MILFEDDYG A'R HYNAFIAETHWR ~ Dafydd Guto Ifan yn cofio

17. YMYL Y DDALEN gan Dafydd Wyn Wiliam

18. YR ARBENIGWR CYMREIG AR LESTRI ARIAN A ANGHOFIWYD ~ D.G Lloyd Hughes yn dwyn i gof ei gydwladwyr

19. YR ARBENIGWR CYMREIG AR LESTRI ARIAN A ANGHOFIWYD ~ D.G Lloyd Hughes yn dwyn i gof ei gydwladwyr - parhad

19. Y FFURETWR BACH

20. LLYFRAU POBOL ERAILL ~ Geiriau olaf yr hawddgar E.D.Jones - anfonodd yr ysgrif i'r Casglwr ychydig ddyddiau cyn ei farw sydyn

20. INC YM MHWLLHELI ~ Huw Walters yn bwrw trem dros


Rhifyn 33 - Nadolig 1987   yudo

 1. HENGERDD MAB Y CONCWERWR

 2. YMYL Y DDALEN gan Dafydd Wyn Wiliam

 3. AR DRYWYDD Y LLYTHYREN 'Y' YN YR AIFFT ~ T. Elwyn Griffiths yn cofio Seren y Dwyrain

 5. CEIRIOG - Y CANIADWR MAWR ~ Huw Williams ar fardd y piano

 7. COELBREN Y BEIRDD A'R BEITHYNEN - A'R HEN IOLO

 7. BLWYDDYN FAWR Y BEIBL

 9. MYND TROS BEN LLESTRI AR DIR A MÔR ~ Iona Roberts ac Eisteddfod Frenhinol Ynys Enlli

10. Y FFURETWR BACH YN TRIN ARIAN

10. HEN DREFN YN YR YSGOL SUL gan Margaret Heywood

11. HEN GARDIAU POST YN Y GYMRAEG gan Dafydd Guto

12. LLYFRAU POBOL ERAILL - Yn awr gan Valmai Owen

13. HEN GYMRO FU'N YMLADD TROS LINCOLN ~ Rhodri Prys Jones

15. Y FENTER GOLL

16. CANRIF Y FFONOGRAFF gan Ioan Mai

17. DYDDIADUR GWLADWR RHWNG RHYFELOEDD ~ E. Namora Williams yn pori

18. DYDDIADUR GWLADWR RHWNG RHYFELOEDD ~ E. Namora Williams yn pori - parhad

19. DYDDIADUR GWLADWR RHWNG RHYFELOEDD ~ E. Namora Williams yn pori - parhad

20. ATGYFODI GŴR Y SIACED FRAITH

20. DYWEDIADAU CONGO BACH ~ William Samuel Jones yn egluro


Rhifyn 34 - Mawrth 1988   yudo

 1. LLUNIAU PARTHED ERTHYGLAU ~ Oel Morris Evans, Dewi R. Jones a Quinine Bitters, Meurig Evans - gweler tudalen 10 a 11

 2. AC AR EI NEWYDD WEDD...

 3. HEN GYFAILL LINCOLN A ANGHOFIWYD YNG NGHYSGOD Y LLOYD GEORGE IFANC - John Williams yn cofio

 4. WYNEB DDALEN GAIR Y BYWYD ~ Brynley F. Roberts yn olrhain y datblygiadau

 5. WYNEB DDALEN GAIR Y BYWYD ~ Brynley F. Roberts yn olrhain y datblygiadau - parhad

 7. Y CYMRO A OSODODD AMERICA AR Y MAP ~ Selyf Hughes ar drywydd Pen Llŷn i Bensylfania

 9. A PHWY YDOEDD Y MRS ROBINSON YNA OEDD GAN THOMAS, BRAWD HOWEL HARRIS? ~ Elwyn L. Jones a'r dirgelwch mawr

10. ANFFAELEDIG OEL FY NHAID gan Meurig Evans

11. YR OLEW O LŶN AT BOB GEWYN gan Dewi R. Jones

11. PRISIAU GREGYNOG

11. RECORD Y GWYDDEL

13. YMGAIS ANFUDDUGOL BARDD Y GADAIR DDU - AM NAD YDOEDD YN PERTHYN I'R BEIRNIAID ~ Hedd ap Emwyn yn profi Pastai Fawr Llangollen

15. LLOFFWR ANARFEROL OEDD BRAIDD YN RHY WREIDDIOL ~ Dafydd Wyn Wiliam yn dwyn i gof

17. ARLUNYDD GWALIA ~ Creodd broblemau i Richard Lewis

17. MAP Y LLEW gan Dewi Williams

18. GWASG Y CYMOEDD ~ Huw Walters a phapurau Rhydaman

18. CYFRES Y CEINION gan Bedwyr Lewis Jones

18. POP RHYFELOEDD gan Rhidian Griffiths

19. IFAN ROBERTS A'I YSGREPAN ~ D. Tecwyn Lloyd yn cofio cymeriad

20. Y DDWY SIAN OWEN YN SALEM gan Dafydd Guto

20. YMYL Y DDALEN


Rhifyn 35 - Awst 1988   yudo

 1. CAMPAU Y WENYNEN O WENT ~ Dychymyg Arglwyddes Llanofer 1802-1896 gan Richard Lewis

 2. YMYL Y DDALEN gan Dafydd Wyn Wiliam

 2. LLYTHYRAU AT Y GOLYGYDD

 3. LLYTHYRAU AT Y GOLYGYDD - parhad

 3. ALAW DDU ~ o'r pwll at y gan - Rhidian Griffiths yn cofio

 4. "ŴYR SYR JOHN DDIM AM YR ORSEDD" ~ Emyr ap Dyfnan yn cofio Wil Ifan o Fôn

 5. BUGEILES Y GWENITH GWYN ~ Meredydd Evans a Phyllis Kinney ar Miss Jane

 7. PREISIAID CERDDOROL GWENT ~ Huw Williams yn cofio am gymwynasau'r brodyr o Rymni

 9. THOMAS STEVENS - FE DDRYLLIODD Y DELWAU gan Mair Elvet Thomas

10. CYMRO'R CARCHAR ~ Cip John Glyn Parry

11. LLUNIAU JULIUS CAESAR gan Dewi Williams

13. DIPYN O FARDD - A LOT O DDERYN - Dafydd Ddu Feddyg a hwyliodd gyda Capten Cook ~ Wynne Lewis a'r Cymro rhyfeddol

14. GWLAD BEIRDD A CHERDDORION ~ Aneirin Lewis a'r Dyddiadur Llenyddol

15. CATALOG J.D. A'R GWERTHU DRWY'R POST gan Huw Roberts

16. ROBERT GWYN A'I "FARIWNS MEWN GEIRIE" gan Alun Jones

17. ATGO O HEN OLUDOEDD O.M. gan Elis Gwyn

18. ARGRAFF INC Y TEULU AR WYNEDD AC AR WENT - SEREN Casnewydd a HERALD CAERNARFON ~ Maldwyn Thomas a'r Reesiaid anturus

19. ARGRAFF INC Y TEULU AR WYNEDD AC AR WENT - SEREN Casnewydd a HERALD CAERNARFON ~ Maldwyn Thomas a'r Reesiaid anturus - parhad

19. RHAI O'R HEN RYFEDDODAU ~ D.Tecwyn Lloyd yn hel straeon

20. HELYNT TYWYSOG YN Y BRIFWYL ~ Datguddiad am Brifwyl Y Fflint gan y diweddar Ernest Roberts


Rhifyn 36 - Nadolig 1988   yudo

 1. GWEDDI DAER Y GOLYGYDD

 1. DIM ROBIN GOCH, DIM CYMRAEG ~ D Whiteside Thomas a'i gardiau Nadolig tro'r ganrif

 2. MWY AM Y TELYNOR DALL gan Dafydd Wyn Wiliam

 3. Y CYLCHGRAWN NA ŴYR NEB AMDANO gan Richard H Lewis

 4. HEN NIC YN YR YSGOL ~ Gwyn Thomas yn cofio

 5. Y DAEARGI O WLAD LLŶN ~ Dafydd G Lloyd Hughes ar ôl achau'r cŵn

 7. HOMO DDU A'I DEBYG ~ Huw Walters a'r ffugenwau rhyfeddol

 7. YMYL Y DDALEN ~ Dafydd Wyn Wiliam

 8. JONI'R GROESLON ~ Portread cartrefol John Roberts o'i hen gyfaill oes

 9. JONI'R GROESLON ~ Portread cartrefol John Roberts o'i hen gyfaill oes - parhad

 9. PAN OEDDWN I'N OLYGYDD ~ Cofnod o un o anturiaethau John Ellis Williams yn dod i olau dydd

10. PORTHI TAIR MIL 'Y GENHINEN'

11. CYMRU'R RHONDDA A BRENHINIAETH ENLLI gan Dafydd Guto

13. WRTH EI DDESG GYDA L-G gan Elis Gwyn

14. PAM MAE AMBELL I GYFROL YN BRIN ~ Huw Williams ar drywydd trysorau

17. MYND A'R INC I'R EIL O MAN gan P H Jones

18. Y WASG GYMRAEG YNG NGWENT ~ Darlith Sian Rhiannon yn y Brifwyl yng Nghasnewydd

19. Y WASG GYMRAEG YNG NGWENT ~ Darlith Sian Rhiannon yn y Brifwyl yng Nghasnewydd - parhad

20. Y GWERTHU YN GYMRAEG gan Mary Wiliam


Rhifyn 37 - Mawrth 1989   yudo

 1. SGANDAL LLYFRGELL Y BALA

 2. EISTEDDFOD PLANT Y BALA ~ Dafydd Whiteside Thomas a Llyfr Cofnodion

 3. SAMPLER Y TEULU gan Ioan Mai

 5. ABEL FFOWC - Nid bali ffŵl ~ W J Edwards a'r gwreiddiol Abel Ffowcs Williams, 1901-1989

 7. KILSBY ~ Derec Llwyd Morgan a gŵr dyrys oes ddryslyd

 9. YN YR YSGOL GYDA'R HEN NIC ~ Huw Williams yn cofio

10. LLEW MAWR CYMREIG AWSTRALIA ~ gan John Williams

11. HIWMOR DIEITHR HEDDIW gan Dewi Williams

13. PAN CHWYTHWYD YR AMSERAU I'R EIL O MAN ~ P H Jones ac anturiaethau papur newydd

14. LEWIS POWELL ~ yr hen gasglwr unigryw gan Mai Elvet Thomas

15. LEWIS POWELL ~ yr hen gasglwr unigryw gan Mai Elvet Thomas - parhad

16. DIRGELWCH Y DALENNAU COLLEDIG a Meredydd Evans ar y trywydd

17. DIRGELWCH Y DALENNAU COLLEDIG a Meredydd Evans ar y trywydd - parhad

18. Y WASG GYMRAEG YNG NGWENT ~ Darlith Sian Rhiannon yn y Brifwyl yng Nghasnewydd

19. Y WASG GYMRAEG YNG NGWENT ~ Darlith Sian Rhiannon yn y Brifwyl yng Nghasnewydd - parhad

20. LLEW GWEITHWYR AMERICA ~ Adre'n ôl gyda Elwyn Lewis Jones


Rhifyn 38 - Awst 1989   yudo

 1.  CLAWR Rhifyn 38 ~ Awst 1989

 2. YMYL Y DDALEN, LLYTHYRAU AT Y GOLYGYDD, EITEMAU AR WERTH AC YN EISIAU

 3.  ARWEST GLAN GEIRIONNYDD gan Geraint Bowen

 5.  GLANDULUNIANA ~ Derwyn Jones a'r teitl gogleisiol

 7.  YR HEN GYFRWYWR O LANRWST A'I RODD O'R DÔN AR DDU A GWYN ~ Huw Williams yn cyflwyno

 9.  BARDD GWEINIDOG DYFEISYDD ~ Gwilym Arthur Jones ar Hywel Tudur

10. BLWYDDYN YN LLANOFER ~ Mair Elvet Thomas yn adrodd y stori fawr

11. BLWYDDYN YN LLANOFER ~ Mair Elvet Thomas yn adrodd y stori fawr ~ parhad

11. Y TÂN YN LLYN gan Dyfed Evans

13. BRAWD MAWR HYWEL HARRIS ~ Elwyn Lewis Jones a champ y gof

15. TEULU ROTHWELL

16. ANTURIAETHAU'R AMSERAU gan P.H.Jones

17. ANTURIAETHAU'R AMSERAU gan P.H.Jones ~ parhad

17. STORI BRIN MYNYDD Y GOF gan Dafydd Wyn Wiliam

17. GAIR I'CH CYFARCH gan Dafydd M.Jones

18. Y WASG GYMRAEG YNG NGWENT ~ Cwblhau darlith Sian Rhiannon ym Mhrifysgol Casnewydd

19. Y WASG GYMRAEG YNG NGWENT ~ Cwblhau darlith Sian Rhiannon ym Mhrifysgol Casnewydd ~ parhad

20.  NID MATER BACH, OND MOTOR BEICS ~ Y gwynt sy'n chwythu W S Jones i'r "Eila Man"


Rhifyn 39 - Nadolig 1989   yudo

 1. CAMPAU Y CYMRO YN Y CONGO ~ John Hughes, Llangernyw ar William Hughes

 2. CAMPAU Y CYMRO YN Y CONGO ~ parhad

 5. EDWARD THOMAS ~ Ioan Mai Evans a'i wreiddiau Cymreig

 5. TASGAU'R CYFIEITHWYR gan R.Elwyn Hughes

 7. IFOR CWM GWŶS ~ Beti Rhys a bardd y werin

 9. DYDDIADUR LLANOFER gan Mair Elvet Thomas

 9. LLYFRAU CATHOLIG gan G.G.Evans

10. CASGLWYR PLANHIGION ERYRI ~ Dewi Jones, Dyffryn Nantlle, yn dwyn i gof 'Wil Boots' 1805-1861

11. CREU WYNEB I DDEWIN BLODEUWEDD gan Guto Roberts

13. Y LWMPYN GWYDR gan Mary Wiliam

13. CADW COFNOD Y CAPEL gan Edgar W.Parry

15. DOSBARTHWYR, DERBYNWYR YR AMSERAU ~ P.H.Jones yn cwblhau ymchwil

16. Y LLYFRAU YN NOLWAR BACH ~ E.Wyn James a meysydd pori Ann Griffiths

17. Y LLYFRAU YN NOLWAR BACH ~ parhad

18. YR ARLUNYDD MAWR A ANGHOFIWYD ~ Neville Morris a gyrfa Thomas Jones, Pencerrig 1742-1803

19. YR ARLUNYDD MAWR A ANGHOFIWYD ~ parhad

19. YN EISIAU - DITECTIF gan Mary Burdett-Jones

20. CAN NEWYDD


Rhifyn 40 - Mawrth 1990   yudo

 1. TROS YR WYFFDA - MEWN BWCED ~ Mary Vaughan Jones a rhamant hen fwyn haearn

 2. PRIFWYLIAU'R DYDDIAU GYNT ~ D.Tecwyn Lloyd a pharadocsau, rhyfeddodau, dirgelion

 3. ACHUB Y FFILMIAU gan Gwenan Owen

 5. Y LLANC O BENTREFELIN ~ Carey Jones a naturiaethwyr Dyffryn Conwy

 7. BWYTA'N IACH 'STALWM gan D.Whiteside Thomas

 9. DYDDIAU HIRAETHOG YN TYNNU I'R TERFYN ~ P.H.Jones a hynt a helynt Yr Amserau

10. PYSGOTA YNG NGHANOL Y TONAU ~ Phyllis Kinney ar gofnodwr gwreiddiol a chasglwr

11. BUCHEDD ANNER DEW HU GADARN ~ Mair Eluned Pritchard a'r gwladwr oedd o flaen - neu ar ôl - ei oes

13. YR OLAF O'R BARWNIAID gan William Owen (Borthygest)

14. LLYFRAU CYMRAEG EVESHAM gan Brynley F.Roberts

15. LLYFRAU CYMRAEG EVESHAM - parhad

16. COFIO AM TWYNOG A RHYMNI gan Beti Rhys

17. COFIO AM TWYNOG A RHYMNI - parhad

18. GWYNEDDON ~ R. Maldwyn Thomas a gwr yr inc a'r busnes

19. GWYNEDDON - parhad

19. MYNYDD Y GOF ~ Dafydd Wyn Wiliam am wybod mwy

20. GEIRIAU'R BYWYD YN GYMRAEG

20. TOCYN PWY? gan Charles Parry

20. NOSON FAWR Y BRAWD LLWYD