ANFETHODISTAIDD? ~ Derec Llwyd Morgan  a dau lyfr

Y MAE tuedd ym mhobl pob oes, wrth edrych yn ôl ar oesoedd a fu, i gyffredinoli yn eu cylch, a gweld unffurfiaeth lle 'roedd - mewn gwirionedd - gymhleth­dod. Dyna'r Methodistiaid cynnar: dynion a menywod ar dân dros gadwraeth enaid, yn ym­hyfrydu yn yr agosatrwydd serchog a oedd rhyngddynt a'u Crist croeshoeliedig, ac yn edrych ymlaen yn anad dim at adael yr anialwch hwn o fyd ac esgyn i nef y nefoedd fry!

Ydyw, y mae'r darlun unffurf hwn ohonynt yn gyffredinol wir. Ac eto, darlun a dynnwyd o bell ydyw. O fynd yn nes, fe welir fod ambell efengylwr yn awr ac yn y man yn gorfod gohirio taith genhadu oherwydd bod ei wraig yn rhy sâl i ofalu am ei dyddyn; fe welir un arall yn cywilyddio rhag bod yn or hy ar Grist; a cheir rhai pobl a fyn wneud eu gorau glas i estyn eu dyddiau.

Y mae un o'r llyfrau yr hoffwn dynnu sylw ato yn trafod agwedd ar yr olaf o'r tri phwnc hynny. Gellid yn hawdd faddau i unrhyw un am feddwl mai llyfr am yr Iawn yw Y Prif Feddiginiaeth gan John Evans y Bala, 1759; ond, nage, llyfr am Physgywriaeth yr Oesoedd Gynt ydyw, neu Ffordd hawdd a naturiol i Iachau y rhan fwyaf o Glefydau.

'Doedd y Methodist mwyaf ym­roddgar ddim yn llai gofidus ynghylch ei iechyd na'r Anglican mwyaf di-hid. Ac at hyn, noder fod John Evans, y mwyaf hirben a deallus o'r cynghorwyr cynnar, yn fawr ei sêl dros hen feddygin­aethau’r tadau, ac yn pleidio dull y doctor dail yn hytrach na dull y gwŷr 'o duedd philosophaidd' o wella clefydau.

***

LLYFR John Wesley oedd Y Prif Feddiginiaeth yn wreiddiol. Ei gyfieithu a ddarfu John Evans, "o'r purred Argraphiad yn Saesoneg, er lles i'r Cymru". Fel y disgwylir, y mae yma drafod rhai pethau a oedd o bwys mawr i'r Methodist, fel i bob Cristion erioed: pechod, er enghraifft. Cyn iddo bechu, nid adwaenai Adda boen. 'Ond er pan wrthryfelodd Dŷn yn erbyn Arglwydd Nêf a Daiar, pa mor hollawl y mae Pêth wedi ei newid?' Bellach, 'Yr Haul a'r Lleuad sy'n tywallt Dylanwad­au afiach oddiuchod; Y Ddaiar sy'n bwrw i fynnu Leithder gwen­nwŷnol oddi isod'. Y mae'r gread­igaeth oll 'mewn Cyflwr o elyn­aeth', ac y mae'r awyr ei hun yn ‘gyflawn o Saethau Angau'.

Onid oes dim i leddfu'r boen hon? Tri pheth: gwaith, cymedrol­deb, a meddyginiaethau. Ac wrth eu cyflwyno nhw - y meddyg­iniaethau, sef corff y llyfr, - y rhefra Wesley (a John Evans ar ei ôl) yn erbyn y gwyddonwyr diweddar a adeiladodd physig­wriaeth 'ar Egwyddorion gosodedig' 'hyd oni ddaeth... o'r diwedd yn Gelfyddyd, gwbl allan o gyrhaedd Dynnion cyffredin.'

Gwell gan Wesley a John Evans adfer y physigwriaeth a seiliwyd, chwedl nhwythau, ar brawf.

Byddai'n ddiddorol odiaeth cael ymateb Williams Pantycelyn i'r llyfr. Bu ganddo ef ddiddordeb mewn meddygaeth ar hyd ei oes. Ym mhennod olaf Theomemphus ysgrifennodd y peth tebycaf a gafwyd yn Gymraeg i grynodeb cynamserol o Black's Medical Dictionary,- ac yn ei farwnad i'r meddyg a'r apothecari, William Read o Bont-y-moel, mae'n dangos ei ochr yn ddigon amlwg, - 'Cedwaist ddrugs newyddion rhyfedd,' ebe fe wrth yr ym­adawedig, 'Nid bastarddaidd rai dirinwedd.' Cyffuriau'r gwŷr philosophaidd oedd drugs rhyfedd yn ddiau, ar ffurf pits, mewn potelau, ys dywedir yn nes ymlaen yn y farwnad.

Mae'r Prif Feddiginiaeth yn fwynglawdd cyfoethog i'r neb a fynn ymgydnabod â doctoriaeth ddail y ddeunawfed ganrif, ac yn wir i'r neb a ddeil nad yw synnwyr cyffredin yn newid fawr ddim o un oes i'r llall. 'I Ddynnion a fo'n astudio,' meddir yn Rheol 17, 'o ddeutu wyth wns o Gig-fwyd, a deuddeg o Lysieu­fwyd yn y pedair awr a rhugain, sy ddigonol.'

***

YR OEDD Howel Harris yn dioddef yn enbyd o'r piles neu glwy'r marchogion. Tybed a ddilynodd ef reol 158, lle nodir y meddyginiaethau canlynol i'r clefyd enbyd hwnnw:

Rhoddwch wrth y Llê Driagl twymyn :

Neu, Ddalen Dobacco wedi ei mwydo mewn Dwfr, bedair awr ar hugain.,

Neu, Bwltis o Greulys y Dwfr. Anfynych y maen methu:

Neu, Ben Wynwyn wedi ei flingo a’i Sigo, a'i rostio mewn Lludw.

Y maen hollol iachau'r Piles Sych:

Neu, Gennyn wedi eu ffrio mewn Menyn:

Neu, Varnish. Y mae’n hollol iachau'r Piles dall a'r Piles gwaedlyd.

Varnish, wir! Mynn yr awdur ei fod yn gwbl anffaeledig. Ydi, mwn, chwedl merched Môn.

***

YR AIL lyfr y dymunaf son amdano, a llyfr arall sydd i'n tyb cyffredin ni efallai yn anfethodist­aidd, yw A Relation of Apparitions of Spririts, in the Principality of Wales gan Edmund Jones, Pontypwl. Fe'i cyhoedd­wŷd yn 1780.

Wrth gwrs, Annibynnwr oedd Edmund Jones, and Annibynnwr a oedd yn efengylwr yr un mor selog ag arweinwyr Anglicanaidd y Diwygiad Mawr.

Yr wyf yn enwi'r llyfr hwn am ysbrydion ochr yn ochr â chyf­ieithiad 'meddygol' John Evans er mwyn pwysleisio mai gwerinwyr agos i'r pridd, a hwnnw'n bridd anwyddonol ac iasol, oedd y rhelyw mawr o'r dychweledigion y tueddwn ni i feddwl amdanynt fel crefyddwyr gwlithog. Mor hawdd yw synied amdanynt fel mynychwyr sasiwn llwydwedd; ac mai'r unig wahaniaeth rhyngddynt hwy a chenhedlaeth Mamgu yw nad oedd ganddynt foeleri yn y festri iddynt gael te.

Na, yr oeddynt yn gynwyddonol, - yn hygoelus, yr oedd yr arallfyd yn fyw iawn iddynt. Er i Charles Edwards, ganrif cyn cyhoeddi'r Relation of Apparitions, ddweud fod y 'cyth­reuliaid yn y coedydd wedi distewi', choelia'i fawr.

Dwy o'r brawddegau mwyaf arwyddocaol yn erthygl faith leuan Gwynedd ar Edmund Jones yw'r rhain: 'Yr oedd yn blentyn craffus o'i febyd. Pan oedd yn ieuanc iawn efe a welodd y Tylwyth Teg,...' Y mae elfen mewn Piwritaniaeth a fynn wadu bwganiaeth, ac fe'i cryfhawyd gan Resymoliaeth yr oes ddilynol. Eithr damnia Edmund Jones hi: 'the denial of the being of Spirits... hath a tendency to irreligion and Atheism.'

Yn ei lyfr dyry straeon am ysbrydion &c. a welwyd ac a brofwyd ym mhob un o siroedd Cymru. Mae'n barod i dderbyn stori am ysbryd gwraig yn cario dyn ifanc o Ystradgynlais i Philadelphia ac yn ôl mewn tridiau a theirnos.

***

STORI ARALL o Ystradgynlais yw honno am ddwy wraig, Meth­odistiaid ill dwy, tua 1753, yn mynd tua Thŷ Gwyn ym mhlwyf Llangadog, ac yn clywed llais gŵr ifanc duwiol o'r enw John Williams yn canu Salm CV. Fel y nesaent ato gwaniai'r llais, ac fel y cilient cryfhâi. Y Saboth canlynol clywsant John Williams yn rhoi'r Salm honno allan i ganu. Ond ymhen pum Saboth wedyn yr oedd John Williams yn ei fedd. 'Here', ebe Edmund Jones, is another notable instance both of the being, and fore- knowledge of Spirits.'

Mae'n rhaid mai'r ddwy wreigan a ddywedodd y stori wrtho, yn uniongyrchol neu'n anunion­gyrchol, dwy fel efe na fynnai godi rhagfur rhwng duwioldeb ac ysbrydegaeth. Er hyn, gwragedd, meddai ef, oedd fwyaf yn erbyn adrodd am ysbrydion, gwragedd a byddigions, a'u gwrthwynebiad yn tarddu o'u 'proud fineness, excessive delicacy, and a superfine disposition.'

Ond am y rhelyw mawr o bobl gyffredin, yn ddychweledigion ac yn bechaduriaid, 'doedden nhw ddim yn or-ddelicét. Pa ŵr delicét fyddai'n barod hyd yn oed i ystyried rhoi farnish ar ei beils?